แนะนำตัว

แผนการสอน

......................วิชาภาษาและเทคโนโลยี
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
..ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
...อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

.....คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

.............................................................................................................

คำอธิบายรายวิชา
........(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา


******************************************************......

หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
.......................เพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น


หน่วยที่ 4.......เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

หน่วยที่ 5.......ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
.......................และสืบค้นข้อมูล

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

คำอธิบาย

......ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
...........5.1 สไลด์
...........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
...........5.3 นาฬิกา
...........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
...........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

^มีดีมาฝาก^

...ความหวัง เป็นเหมือนกำลังใจ.......แต่มันก็จะไม่สมหวังเช่นกัน
ถ้ามัวแต่หวังอยู่อย่างนั้น.....แต่ก็ใช่ว่า เมื่อก้าวเดินตามฝัน
หรือทำตามความหวัง...แล้วมันจะสำเร็จตามที่ใจต้องการเสมอไป
.....สำหรับบางอย่าง... มันก็ต้องเผื่อใจไว้บ้าง
มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น .....มันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้
.....อย่างที่เราต้องการให้มันเป็น